English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
01 NAM - GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI 1 AICHI 32 Triệu 2022-05-26
01 NAM - GIA CÔNG CƠ KHÍ 1 AICHI 33 Triệu 2022-05-31
04 NAM - THI CÔNG CỐT SẮT 4 HYOGO 32 Triệu 2022-04-15
06 NỮ KIỂM TRA MÁY 3 AICHI 33 Triệu 2022-03-16
02 NAM - GIA CÔNG CƠ KHÍ 2 AICHI 34 Triệu 2022-03-03
3 NAM KIỂM TRA MÁY MÓC 3 AICHI 33 Triệu 2022-02-28
02 NAM ĐÚC KIM LOẠI ( van nước, trục máy,...) 2 AICHI 31 Triệu 2022-03-05
02 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN ( chế tạo sản phẩm kim loại) 2 AICHI 32.5 Triệu 2022-03-10
05 NAM 05 NỮ ĐÚC KHUÔN ( ĐÚC BUỒNG LẠNH) 10 YAMAGUCHI 32 Triệu 2022-03-03
05 NAM 05 NỮ ĐÚC KHUÔN ( ĐÚC BUỒNG LẠNH) 10 HYOGO 34 Triệu 2022-03-03
Liên hệ