English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
LẮP RÁP ĐIỆN TỬ-AICHI 6 AICHI LCB: tính lương giờ 1027 Yên/ giờ (~ 158.000 Yên/ tháng) 2024-06-24
PHAY-SAITAMA 2 SAITAMA LCB:168,592 Yên/ tháng 2024-06-27
ĐÚC NHỰA ĐÙN THỔI-CHIBA 5 CHIBA LCB: Tính lương giờ (1,026 yên/giờ) ~166,212 yên/tháng 2024-06-21
KẾT CẤU SẮT - SAITAMA 3 SAITAMA LCB: 166.600 Yên/ tháng 2024-06-07
ĐẬT ĐƯỜNG ỐNG - MIE 1 MIE LCB: 171.200 Yên/ tháng 2024-05-30
01 NAM VÀ 01 NỮ IN ẤN ĐÓNG SÁCH-CHIBA 1 CHIBA LCB: 172,000 Yên/ tháng 2024-05-10
03 NAM-GIA CÔNG CƠ KHI-TOCHIGI 3 TOCHIGI LCB: Lương tính theo ngày (8,128 yên/ ngày) 2024-04-22
02 NAM-ĐÚC NHỰA-MIE 2 MIE LCB: 173,000 yên/tháng 2024-04-17
05 NỮ-ĐÚC NHỰA ĐÙN THỔI-CHIBA 5 CHIBA LCB: Tính lương giờ (1,026 yên/giờ) ~166,212 yên/tháng 2024-04-16
02 NAM-GIA CÔNG CƠ KHÍ-FUKUSHIMA 2 FUKUSHIMA LCB: 189,716 yên/ tháng (1142 yên/h) 2024-04-15
Liên hệ