English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
1 NAM GIA CÔNG MÁY TIỆN - SAITAMA 1 SAITAMA LCB: 178,320 yên/ tháng 2023-12-12
01 NAM - SƠN KIM LOẠI - SAITAMA 2 SAITAMA ương giờ 987 yên/giờ 2023-10-31
01 NỮ-DẬP KIM LOẠI (AICHI) 1 AICHI 171.900 Yên/ tháng 2023-10-30
6 NAM - KẾT CẤU SẮT - SAITAMA 6 SAITAMA 159.400 Yên/ tháng 2023-10-19
6 NỮ - CHẾ BIẾN THỨC ĂN NẤU SẴN - TOYAMA 6 TOYAMA 165.000 Yên/ tháng 2023-10-22
4 NỮ - KIỂM TRA MÁY MÓC - GIFU 4 GIFU 157.700 Yên/ tháng 2023-10-17
02 NAM - PHAY ( gia công nguyên liệu thép - SAITAMA) 2 SAITAMA 168,592 Yên/ tháng 2022-10-16
4 NAM - TIỆN (OSAKA) 4 OSAKA 170.016 Yên/ tháng 2023-10-14
02 NỮ - KIỂM TRA SẢN PHẨM (OSAKA) 2 OSAKA 170.016 Yên/ tháng 2023-10-14
3 NAM - HÀN (OSAKA) 3 OSAKA 173.078 Yên/ tháng 2023-10-11
Liên hệ