Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ KANAGAWA 2 KANAGAWA 171.400 JPY/ tháng 2023-04-25
02 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ RÈN LINH KIỆN MÁY 2 OSAKA 175.300 JPY/ tháng 2023-04-19
01 NAM DẬP KIM LOẠI MIYAGI 1 MIYAGI 159.300 JPY / tháng 2023-04-06
02 NAM SẢN XUẤT HÀNG VẢI BẠT 2 OSAKA 173.910 JPY / tháng 2023-04-18
02 NAM CẤP VẬT LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC 2 CHIBA 208.000 JPY/ tháng 2023-04-13
02 NỮ KIỂM TRA MÁY 3 KYOTO 151.290JPY / tháng 2023-04-12
02 NAM GIA CÔNG LẮP RÁP MÁY MÓC 2 KYOTO 151.290JPY / tháng 2023-04-12
02 NAM DẬP KIM LOẠI 2 SAITAMA 163,184 JPY/tháng 2023-04-15
02 NAM UỐN SẮT SAITAMA 2 SAITAMA 987 JPY/ giờ 2023-03-17
06 NAM UỐN SẮT TẤM 6 AOMORI 915 JPY/giờ 2023-02-14
Liên hệ